.

 

 

خدایا خسته ام
خسته ام ازین که هر روز
بی کسی هایم را به رخم میکشی

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 

چشمانم را برای آمدنت کوک مینکم
نمی آیی و من برای همیشه خواب میمانم

 

 

دستـــــــانت را در برابرم مـــــشت میکنی
و مــــــیپرسی:
گــــل یا پـــــوچ؟
و من در دل میـــــــگویم:
فــــقط دســـــتانـــت

 

 

 

₰ђДɱℓКђ

 

 

 

عکس هایت ، هنوز برایم می خندند
و من هر روز به بهانه ی یک خنده ی تازه
صد بار نگاهشان مینکم

 

 

₰ђДɱℓКђ

 


بـ ـرچـ ـسـ ـب‌هـ ـا: عکس هایت, دستـــــــانت, در دل میـــــــگویم, چشمانم, خدایا خسته ام, بی کسی هایم

نویـ ـسنـ ـده : shamekh تـ ـاریـ ـخ : پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۱*** insta id : shaameekh***
بیست تمپ
دربـ ــ اره سـ ـایـ ـتــ
تصویر وبلاگ
ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ

بــراے اینــ ـ کـه
هنـ ـ ـوز بــ ـه تــ ـ ـو فکـر مے‌کنـم
هنـ ـ ـوز نگـ ـ ـرانـتـ مےشـوم
هنـ ـ ـوز دلتنگـت مےشـوم و
هنـ ـ ـوز ♥دوسـتـتـ ـ ـ♥ دارم
از خــ ـ ودم متـــنـفّـ ـ ـرم !!

insta id : shaameekh

ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ

چـ ه کـ ـردے بـ ـا من
کـ ه ایـ ـن روزهـ ـا
تـ ـو را فقـ طـ بـ ه اندازه ے
یـ ـ ـک اشتبـ ـاه میـشنـ ـاسـ ـ ــم

ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ
insta id : shaameekh
موزیـ ـ ــ ـکـ ـ ـ ـ

چــ ـتـــ با شـ ـامـ ـخ

:. چت با شامخ .:
insta id : shaameekh